Varpos aristarchus venez

varpos aristarchus venez

Kęstutis Nastopka Vilniaus universitetas Lietuva Prof. Jüri Talvet Tartu universitetas, Estija Dr. Aušra Jurgutienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva Doc.

Žydronė Kolevinskienė Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva Doc. Genovaitė Dručkutė Vilniaus universitetas, Lietuva Prof.

Astronomy - Ch. 3: Motion of the Moon (12 of 12) Aristarchus: Distance to the Sun?

Roumiana L. Quelques échos des zones peu explorées Image de Paris dans la littérature lituanienne Third Spaces in Lithuanian Literature Pantaleão de Aveiro — un voyage de spiritualité Šie konkretūs susivienijusios Europos pokyčiai skatina plėtoti varpos aristarchus venez literatūros tyrinėjimus: tampa įdomu ir būtina nagrinėti vienos šalies kultūros įvaizdį kitos ar kitų kultūros kontekste, tirti tų varpos aristarchus venez kaitą laike bei erdvėje.

Tokiems tyrimams svarbios įvairios kultūrų dialogų formos, suaktyvintos išaugusios migracijos ir globalizacijos. Suintensyvėję Savo ir Svetimo kultūroje susitikimai gilina ir keičia individo, literatūros, kultūros tapatybės sampratą, neatsiejamą nuo kalbinės tapatybės problemos. Tokioms temoms ir problemoms skirtas naujas Acta comparativa leidinio numeris. Jame iškeltus klausimus svarsto Lietuvos lyginamosios asociacijos nariai, pasikvietę kolegas iš Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo asociacijos REELC-ENCLSžinomi komparatyvistikos profesoriai ir jauni mokslininkai, siekiama suaktyvinti skirtingų kartų varpos aristarchus venez kultūrų dialogą.

Pirmoji leidinio dalis Europos kultūrinio žemėlapio pokyčiai skirta bendrosioms Europos kultūros kaitos problemoms.

Acta litteraria comparativa

Norint suprasti, ką reiškia Kitas šiandienos kultūroje, dera kreiptis į istoriją. Prancūzų komparatyvistas profesorius Alainas Montandonas primena XIX amžiaus techninio progreso atneštas naujoves.

EFHR neigia prezidentės D. Grybauskaitės skelbiamą informacją.

Anot jo, XIX a. XIX a. Europeizacijos terminas atsirado jau metais de Ligne raštuose, o poetas romantikas Varpos aristarchus venez numatė kultūros MacDonaldizaciją, kuri reiškia, kad technikos progresas pakeis žmogaus varpos aristarchus venez erdvės santykius, panaikins papročių ir varpos aristarchus venez tradicijų įvairovę. Montandono nuomone, šiandien, praslinkus dviems amžiams, ši techninio progreso sukelta kultūrų niveliacijos grėsmė, nurodyta XIX a.

Genovaitės Dručkutės Vilniaus universitetas straipsnyje analizuojama lietuvių kilmės prancūzų simbolisto Oscaro Miloszo politinė ir kultūrinė Europos vizija, kuria jis siekė nurodyti Lietuvos vietą ir vaidmenį Europoje po Pirmojo pasaulinio karo. Jo Europos projekte Lietuvai, dar nesugadintai civilizacijos bei techninio progreso ir išsaugojusiai Vakaruose jau prarastas amžinąsias dvasines vertybes, buvo skirtas ypatingai svarbus vaidmuo.

Straipsnyje daroma išvada, kad Miloszo publicistikoje ir eseistikoje išplėtotas naujosios pokarinės Europos projektas liko tik įspūdinga vizija, kuri nebuvo suprasta ir neturėjo jokių realių pasekmių. Jüri Talvetas Tartu universitetas taip pat svarsto Europos humanizmo problemą, aptardamas jo istorinę raidą, tikslindamas jo koncepciją. Visiems yra gerai žinoma, kad humanizmas prasidėjo XIV a.

Бринкерхофф уже пожалел, что не дал ей спокойно уйти домой. Телефонный разговор со Стратмором взбесил. После истории с «Попрыгунчиком» всякий раз, когда Мидж казалось, что происходит что-то подозрительное, она сразу же превращалась из кокетки в дьявола, и, пока не выясняла все досконально, ничто не могло ее остановить. - Мидж, скорее всего это наши данные неточны, - решительно varpos aristarchus venez Бринкерхофф.

Italijoje, iškėlus varpos aristarchus venez proto, mokslo ir pažangos idėjas, o Apšvietos amžiuje ir XIX a. Humanistinėje kūryboje įsitvirtinusio pokalbio su Kitu reikšmė yra naujai permąstyta Jurijaus Lotmano semiosferos teorijoje. Vytautas Martinkus Vilniaus pedagoginis universitetas svarsto klasikinės aksiologijos šiuolaikinėje Europos literatūroje transformacijos problemas.

Autorius kelia klausimus, kaip suderinti nuomonių toleranciją, pliuralizmą ir reliatyvizmą su nenykstančiu poreikiu vertinti literatūrinę kūrybą neprarandant vertybinės orientacijos.

Jis tai vaizdingai palygina su poreikiu išeiti iš postmodernizmo sukurto aksiologinio labirinto. Remdamasis prancūzų, rusų ir lietuvių romanų pavyzdžiais, išsilaisvinimą iš labirinto Martinkus padidinti varpą be su žmogaus gebėjimu susikurti individualią vertybių sistemą ir ją išreikšti per praktinę ir kūrybinę veiklą.

Sofijos universiteto profesorė Roumiana L. Stantcheva kelia aktualų klausimą apie periferinių Europos literatūrų galimybes aktyviau dalyvauti bendrame kultūros varpos aristarchus venez. Ji teigia, kad nors šiuo metu išleista daug gerų lyginamosios varpos aristarchus venez veikalų, juose pateiktoje faktografijoje esančios didžiulės spragos paverčia niekais gerus autorių norus.

Ypač nedaug informacijos pateikiama apie Centrinės ir Pietryčių Europos, Skandinavijos ir Baltijos kraštų literatūras. Apskritai bulgarų, rumunų, lietuvių ir dar daugelio kitų kraštų literatūros — tai baltos dėmės Europos literatūros žemėlapyje, nearti dirvonai lyginamosios literatūros laukuose.

Tokia varpos aristarchus venez leidžia autorei padaryti išvadą apie totalitarinių visuomenių poezijoje išplitusį travesti žanrą. Dearbhla McGrath Dublino universitetas domisi daugelį amžių moterų kuriamu ir puoselėjamu pasakų žanru, varpos aristarchus venez parankia ardomąja priemone, leidžiančia iškelti uždraustus visuomeninius klausimus, iš kurių vieni svarbiausių yra lyties ir seksualumo.

Gryz?enia, Kazimierz.Aristotle,Fonseca, Pedro Da - Arystotelizm I Renesans

Pasak autorės, Europos rašytojos šį literatūros žanrą puikiai išnaudojo, kad parodytų, kokie lyčių santykiai susiklostę mūsų visuomenėje ir kaip jie keitėsi, ypač kai tradicinės pasakos imtos moderniai perpasakoti. Straipsnyje tiriami anglės Angelos Carter, prancūzės Marie Darrieussecq ir airės Emmos Donoghue modernūs pasakų perpasakojimai. Atliekant šių rašytojų kūrybos socialinę ir lyginamąją 11 ĮVADAS analizę, siekiama prisibrauti prie pasakų giliojo turinio sluoksnio ir išsiaiškinti, kaip Europoje keitėsi varpos aristarchus venez į lyčių santykius.

Pirmasis skyrius yra baigiamas Alešo Vaupotičio Liublijanos dizaino akademija straipsniu, kuris skirtas naujiems kultūros archyvams ir naujųjų medijų technologijoms bei literatūrai aptarti. Didžiausią leidinio skyrių Tapatybės retorika sudaro straipsniai skirti tautinės ir kultūrinės tapatybės problemai. Farouko Y Seifo ir Raios Zaimovos straipsniuose analizuojama tautinio tapatumo dinamika, neatskiriama nuo intensyvaus tarpkultūrinio bendravimo.

Toks tautinio tapatumo suvokimas, kai sava ir svetima jau netraktuojamos kaip absoliučios skirtybės, padeda išvengti ydų ir problemų, kurias sukelia etnocentrizmas ir tautinio išskirtinumo ideologija.

varpos aristarchus venez

Paradoksinio tautinio tapatumo varpos aristarchus venez padeda suvokti, kad žmogui yra lemta gyventi nuolatiniuose skirtingų kultūrų prieštaravimuose, kurie skatina jo kūrybiškumo galią. Svarbiausia straipsnio išvada yra ta, kad tautinio savitumo išsaugojimas yra neįsivaizduojamas be jo nuolatinio konstravimo ir atnaujinimo.

  •  Северная Дакота, - вслух произнесла она, пытаясь своим умом криптографа проникнуть в скрытый смысл этого имени.
  • Vyrų ir varpos dydžio
  • В XVI11 веке некий английский купец приобрел у севильской церкви три десятка бушелей апельсинов и, привезя их в Лондон, обнаружил, что фрукты горькие и несъедобные.
  • LT/BG Įvadas - Vanipedia
  • Acta litteraria comparativa - PDF Free Download
  • Как он поведет машину, если они все же доберутся до .

Mikhelev, remdamasi Bachtinu, tiria mitinio chronotopo, kaip tautinio tapatumo išraiškos, savybes, lygindama tris varpos aristarchus venez anglosaksų Beovulfas Boewulfestų Kalevo sūnus Kalevipoeg ir latvių Lačplėsis Lāčplēsis.

Tammsaarės Judita aiškinasi, kaip juose panaudoti Biblijos, folkloro ir tautos išsivadavimo iš carinės Rusijos okupacijos istoriniai motyvai padeda sukurti personažų individualybes, kurioms būdingas vidinis 12 Foreword konfliktiškumas, atsirandantis aktualizuojant tradicines vertybes ir elgesio varpos aristarchus venez. Kiti trys skyriaus straipsniai yra skirti lietuvių literatūrai ir jos tautinio tapatumo problemoms.

Viktorija Daujotytė Vilniaus universitetas straipsnyje apmąsto lietuvių poetinio gamtovaizdžio tradiciją, siūlydama pažvelgti į ją iš modernaus poeto Sigito Gedos — taško. Taip žvelgiant, atraminiais tautinio varpos aristarchus venez tradicijos vardais tampa XIX a. Teigiama, kad Strazdo gamtovaizdžio dominantė yra laukas, o Baranausko — miškas. Tačiau paties Sigito Gedos gamtos poezijoje išskirtinę vietą užima vanduo, save poetas net buvo pavadinęs vandenžmogiu.

varpos aristarchus venez

Lietuvių poetinio gamtovaizdžio tradicijoje veikia skirtingi archetipų ir universalijų deriniai, priklausomi nuo rašytojo pasaulėjautos ir jo poetinės kalbos principų. Nijolė Kašelionienė Vilniaus pedagoginis universitetas tautino tapatumo problemą susieja ne tik su dviejų, lietuvių ir prancūzų, kultūrų istorinių ryšių problema, bet ir su imagologijos bei postkolonializmo tyrimų metodologinėmis nuostatomis.

Autorė aptaria Paryžiaus įvaizdį lietuvių literatūroje, atskleisdama jo ypatumus ir skirtumus įvairiuose pasirinktuose kūriniuose. Christina Parnell Erfurto universitetas, Vokietija straipsnyje pratęsia tautinio tapatumo temą lietuvių varpos aristarchus venez, savo tyrimo objektu pasirinkdama rašytojo Mariaus Ivaškevičiaus romaną Žalikurio pasirodymas sukėlė didžiausius politikų, literatūros kritikų ir šiaip skaitytojų ginčus.

Bhabha terminaskurioje vieni su kitais kariaujantys lietuviai, ir rusai suvokiami kaip totalitarizmo varpos aristarchus venez. Autorė parodo, kaip šiuose romanuose vaizduojamas Antrasis pasaulinis karas sugriauna mitą, kad didžiosios anglų imperijos tautinė tapatybė sustiprėja istoriškai kritiškais valstybei momentais, o kolektyvinė pariotiškumo galia prabunda ir save išreiškia pajutusi išorinio priešo pavojų. Brigitte Tadalafilis erekcijai Juez Dublino universitetas aptaria Kiteros mito, pasakojančio apie graikų meilės deivės Afroditės gimimą Kiteros saloje, interpretacijas literatūroje ir mene, ypatingai išskirdama parnasiečio poeto Théodoro de Banvillio kūrybą, kurioje Varpos aristarchus venez buvo pavaizduota kaip Vakarų sumaterialėjusios vsuomenės prarastasis rojus.

Nicoleta Călina Rumunijos universitetas nagrinėja Alessandro Baricco romaną Novečentas Novecentojo teatrinius pastatymus, pristatydama protagonistą kaip nuolat keliaujantį tarp Europos ir Amerikos muziką, mįslingą, tautybės neturintį, bet nuolat savęs ieškantį individą.

Beata Waligorska-Olejniczak Adomo Mickevičiaus universitetas, Poznanė analizuoja QuentinoTarantino filme Bulvarinis skaitalas panaudotą montažinę techniką, kuri leidžia parodyti, kaip įvairių miestų ervės kartoja viena kitą, kurdamos popkultūrinių vertybių mišinį ir suteikdamos jų varpos aristarchus venez iliuzinę kultūros tapatybę.

Ji taikoma tiems autoriams, kurie liaujasi rašę varpos aristarchus venez kalba ir yra pirmos, antros arba trečios kartos emigrantai. Komparatyvistika mums gali ir turi padėti įsisąmoninti tai, kad Europos tautinė ir kalbinė įvairovė yra didžiausia jos vertybė.

Globalizacijos akivaizdoje turėtume būti dar labiau suinteresuoti kiekvienos tapatybės ir kiekvienos kalbos išsaugojimu. Būtent tokias mintis kelia Fribūro universiteto profesorius Ekkehardas Wolfgangas Bornträgeris. Konkrečiai aptardamas anglų kalbos ekspansijos šiuolaikiniame pasaulyje problemą. Pasitelkęs Airijos bei Indijos kultūros pavyzdžius, Bornträgeris pastebi, kad priešingai bendroms prognozėms pastaraisiais metais jose labai iš- 14 Foreword augo vietinių kalbų prestižas.

Autorius abejoja, ar minimos šalys daug laimėjo iš vadinamosios anglofonijos — juk varpos aristarchus venez importas nustelbė vietinius autorius ir išugdė savotišką nepilnavertiškumo kompleksą, varpos aristarchus venez emancipuota visuomenė dabar stengiasi nusikratyti. Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes profesorius mini kaip lenkiančias Airiją nacionalinių knygų leidyba ir suteikiančias galimybę saviems, kad ir vidutinio lygio rašytojams, sėkmingai dalyvauti varpos aristarchus venez procesuose.

Bornträgeris perspėja, kad jo nelaikytume varpos aristarchus venez kalbos priešu, jis tik stengiasi aiškintis naujas lingvistines tendencijas, kurioms įtakos turi modernėjantis socialinis-ekonominis gyvenimas.

varpos aristarchus venez

Trečiasis leidinio skyrius Centro varpos aristarchus venez periferijos iššūkiai yra skirtas naujam Vakarų ir Rytų ar Pakraščių Europos santykių permąstymui. Jį pradeda Marko Juvano Slovėnijos mokslų ir menų akademija konceptualiai svarstomi pokyčiai, kuriuos išgyvena lyginamieji literatūros tyrimai, kai iš Goethes varpos aristarchus venez pasaulio literatūros sampratos, kurioje kosmopolitiškumas buvo derinamas su tautiškumupereiname į globalaus pasaulio erdvę, kur dominuoja intertekstualumas ir tarptautinė skaitytojų auditorija, o lyginamosiose studijose silpnėja tautinis aspektas.

varpos aristarchus venez

 Где твои родители? - спросил Беккер. - В Штатах. - А связаться с ними пробовала. - Пустой номер.

Weretiuk Žešuvo universitetas, Lenkija analizuoja Galicijos literatūrą kaip dviejų Ukrainos ir Lenkijos literatūrų paribį. Lyginamoji šio regiono lenkų ir ukrainiečių literatūrų analizė parodo, kaip skirtingai atskiros grupės yra suvokia bendruosius regiono politinius ir kultūrinius reiškinius, kaip tai yra susiję su skirtingomis kalbomis, religijomis, tautinėmis tradicijomis ir kultūriniu kanonou.

Šio regiono skirtingas literatūras galima traktuoti kaip to paties regiono varpos aristarchus venez pakraščius, puoselėjančius savas vertybes ir savus kultūrinius centrus Lvovas ir Krokuva.

Tačiau nepaisant didelių kultūrinių priešpriešų, esama ir kultūrinių mainų bei bendravimo momentų, kurie taip pat nusako šio paribio kultūros savitumą. Elzeser Makedonijos literatūros institutas tyrimo objektu pasirinko šiuolaikinio Makedonijos rašytojo Kica B. Svarstoma, ar Makedonijos rašytojų vaizduojamas Skopjės miestas laikytinas vienu Europos kultūros centru, ar jo periferiniu variantu. Gūtmanė Liepojos universitetas, Latvija tiria ne geografinį, o istorinį kultūrų paribį, kada Baltijos šalys ėmė vaduotis iš sovietinio politinio režimo varpos aristarchus venez tapo naujomis posovietinėmis demokratinėmis visuomenėmis.

Kaip šis istorinis virsmas buvo suvoktas ir išsakytas tuo metu rašytuose lietuvių rašytojo Ričardo Gavelio romane Vilniaus pokerislatvių rašytojo Aivaro Tarvido Sienos pažeidėjas Robežpārkāpējs ir estų rašytojo Tõnu Õnnepalu slapyvardis Emil Tode Pasienio valstybė Piiririik ? Tai klausimas, į kurį straipsnyje yra ieškoma atsakymo. Nors visų trijų romanų protagonistai yra panašūs į Bildungsromanų maištaujantį prieš savo aplinką herojų, tačiau tyrėja renkasi postkolonijinį interpretavimo aspektą, nes jis geriausiai leidžia parodyti, kaip buvo kolonizuotas žmonių protas ir sugriauta okupuotų šalių kultūra.

Visų trijų romanų protagonistai siekia išeiti iš fizinių ir psichinių kolonizuoto žmogaus ribų, kokie mažiausi varpos jiems tai nepavyksta.

LT/BG Įvadas

Todėl jie apibūdinami kaip paribio situacijos figūros. Romanų analizė parodo, kad lengviau yra paskelbti tautos politinę nepriklausomybę nei išlaisvinti pavergtą žmogaus mąstymą. Tbilisio universiteto dėstytojos Nana Gaprindashvili ir Nino Tsereteli pateikia istorinę gruzinų ir lietuvių literatūrinių ryšių analizę, pabrėždamos, kad, nepaisant cenzūros labai jautri varpa, jie buvo varpos aristarchus venez sovietmečio periodu.

Taip pat juos sieja panaši gyvenimo teatralizavimo idėja ir naujos kūrybos aktyvus propagavimas. Rolandas Lysellis Stokholmo universitetasremdamasis švedų rašytojo Stigo Dagermano straipsnių rinkiniu Vokiškas ruduo Tysk höst, 16 Forewordaptaria penktojo dešimtmečio švedų kartos, kuri vadinama moderniosios varpos aristarchus venez viršūne Fyrtitalisternasantykį su karą pralaimėjusia Vokietija.

Varpos aristarchus venez knygoje Dagermanas sukritikavo visas dabartinės Vokietijos politines partijas, išskyrus kelias nedideles karo metu veikusias antifašistines grupeles, ir dar kartą patvirtino nuomonę, kad anarchistinis sindikalizmas skeptiškai vertino valstybiškumą.

Jis išreiškė penktajam dešimtmečiui būdingą metafizinį skepticizmą, kai nepajėgiantis suvokti savo tikrovės žmogus, paniekintos aukos kerštą ir nuolatinius kentėjimus Dagermano priklausomybę savajai kartai paliudija rašymo stiliaus ypatumai — paradoksalumai, meistriškos metaforos bei intertekstualinės nuorodos. Varpos aristarchus venez Jurgutienės Vilniaus pedagoginis universitetas straipsnyje keliama mintis, kad pastaruoju laiku augant globalizacijai, plečiantis Europos sąjungai ir stiprėjant nacionalinių literatūrų metanaratyvų kritikai, vis aktualesne tampa regioninė literatūros istorijų modeliavimo bei tyrimo tendencija.

Įvairiai profiliuojamos varpos aristarchus venez atminties žadinimas gali būti motyvuotas tik šiandieninės literatūros interpretatorių savimonės ypatumais. Šalia tradicinio varpos aristarchus venez kultūros tapatumo, daugeliui vis labiau tampa patrauklesnė jį savaip papildanti, performuojanti ir komplikuojanti regioninės kultūros tyrimo perspektyva, kuri autorės varpos aristarchus venez naujausiais pavyzdžiais. Paskutinysis, ketvirtasis leidinio skyrius yra skirtas kelionių literatūros interpretacijoms.

Pirmieji jo straipsniai primena seniausius kelionių aprašymus ir aiškina jų santykį su šiuolaikine literatūra.

varpos aristarchus venez

Taip pat perskaitykite